Стаємо на облік до: Криворізького відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області

Криворізьке відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області інформує:

Відповідно до Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування Закон України від 23.09.1999 №1105-XIV, зі змінами та доповненнями визначає правові, фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони життя та здоров'я.

Соціальне страхування здійснюється за принципами:

 • законодавчого визначення умов і порядку здійснення соціального страхування
 • обов'язковості страхування осіб відповідно до видів соціального страхування та можливості добровільності страхування у випадках, передбачених законом
 • державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав
 • обов'язковості фінансування Фондом витрат, пов'язаних із наданням матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг, в обсягах, передбачених цим Законом
 • формування та використання страхових коштів на засадах солідарності та субсидування
 • диференціації розміру виплати допомоги залежно від страхового стажу
 • диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному підприємстві
 • кономічної заінтересованості суб'єктів страхування в поліпшенні умов і безпеки праці
 • цільового використання коштів соціального страхування
 • відповідальності роботодавців та Фонду за реалізацію права застрахованої особи на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за цим Законом.
 • ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ ЯК СТРАХУВАЛЬНИКА:

  1. Роботодавець як страхувальник має право на:
   • безоплатне отримання в органах Фонду інформації про порядок використання коштів Фонду
   • отримання інформації про результати проведення перевірки використання коштів Фонду
   • судовий захист своїх прав.
  2. Роботодавець зобов'язаний:
   • надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідний вид матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг згідно із цим Законом
   • вести облік коштів соціального страхування і своєчасно надавати Фонду встановлену звітність щодо цих коштів
   • під час перевірки правильності використання коштів Фонду та достовірності поданих роботодавцем даних надавати посадовим особам Фонду необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірки
   • подавати в установленому порядку відповідно до законодавства відомості про: розмір заробітної плати та використання робочого часу працівників; річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), кількість нещасних випадків і професійних захворювань на підприємстві за минулий календарний рік; використання коштів Фонду за іншими визначеними цим Законом напрямами в порядку, встановленому правлінням Фонду
   • інформувати про кожний нещасний випадок або професійне захворювання на підприємстві
   • безоплатно створювати всі необхідні умови для роботи на підприємстві представників Фонду
   • повідомляти працівникам підприємства про адреси та номери телефонів Фонду, а також лікувально-профілактичних закладів та лікарів, які за угодами з Фондом обслуговують підприємство
   • подавати звітність до Фонду у строки, в порядку та за формою, що встановлені правлінням Фонду
   • повернути Фонду суму виплаченого матеріального забезпечення та вартість наданих соціальних послуг потерпілому на виробництві у разі невиконання своїх зобов'язань щодо сплати страхових внесків.
  3. Достовірність зазначених у документах даних перевіряється Фондом.
  4. У разі подання недостовірних відомостей, використання роботодавцем коштів Фонду з порушенням встановленого порядку роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду повинен відшкодувати страховику заподіяну шкоду.

  5. Роботодавцеві забороняється вчиняти будь-які дії, що можуть призвести до прийняття ним разом із застрахованою особою спільного рішення, яке може в подальшому зашкодити цій особі або членам її сім'ї реалізувати своє право на матеріальне забезпечення та отримання соціальних послуг відповідно до цього Закону.
  6. Роботодавець несе відповідальність за:
   • порушення порядку використання коштів Фонду, несвоєчасне або неповне їх повернення
   • несвоєчасне подання або неподання відомостей, встановлених цим Законом
   • подання недостовірних відомостей про використання коштів Фонду
   • шкоду, заподіяну застрахованим особам або Фонду внаслідок невиконання або неналежного виконання обов'язків, визначених цим Законом.
  7. У разі порушення порядку використання страхових коштів роботодавці відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50 відсотків такої суми.

  8. За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів на страхувальників та інших отримувачів коштів Фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів.

   Одночасно на суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів і штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу.

  9. Своєчасно не сплачені фінансові санкції та адміністративні штрафи стягуються із страхувальника в дохід Фонду в порядку, встановленому законом.

  10. Право застосовувати фінансові санкції та накладати адміністративні штрафи від імені Фонду мають директор виконавчої дирекції Фонду та його заступники, керівники робочих органів Фонду та їх заступники.

  ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ

  1. Застраховані особи мають право на:
   • безоплатне отримання інформації про порядок витрачання страхових коштів Фонду та роз'яснення з питань соціального страхування;
   • отримання у разі настання страхового випадку матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг, передбачених цим Законом
   • участь у розслідуванні страхового випадку, у тому числі за участі представника профспілкового органу або своєї довіреної особи
   • послуги медичної реабілітації
   • ослуги професійної реабілітації, включаючи збереження робочого місця, навчання або перекваліфікацію, якщо загальна тривалість професійної реабілітації не перевищує двох років
   • відшкодування витрат під час проходження медичної і професійної реабілітації на проїзд до місця лікування чи навчання і назад, витрат на житло та харчування, транспортування багажу, на проїзд особи, яка його супроводжує
   • послуги соціальної реабілітації, включаючи придбання автомобіля, протезів, допомогу у веденні домашнього господарства, що надаються відповідно до законодавства
   • оскарження дії страховика, страхувальника-роботодавця щодо надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг
   • судовий захист своїх прав.

  2. Застраховані особи зобов'язані:
   • надавати страхувальнику, страховику достовірні документи, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення та надаються соціальні послуги відповідно до цього Закону
   • своєчасно повідомляти страхувальника та страховика про обставини, що впливають на умови або зміни розміру матеріального забезпечення та соціальних послуг
   • знати та виконувати вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, що стосуються застрахованого, а також додержуватися зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором, контрактом) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації
   • у разі настання нещасного випадку або професійного захворювання: лікуватися в лікувально-профілактичних закладах або в медичних працівників, з якими Фонд уклав угоди на медичне обслуговування; дотримуватися правил поведінки та режиму лікування, визначених лікарями, які його лікують; не ухилятися від професійної реабілітації та виконання вказівок, спрямованих на якнайшвидше повернення його до трудової діяльності
   • дотримуватися режиму, визначеного лікарем на період тимчасової непрацездатності
   • виконувати інші вимоги, передбачені цим Законом.

  3. Застрахована особа несе відповідальність згідно із законом за незаконне одержання з її вини (підроблення, виправлення в документах, подання недостовірних відомостей тощо) матеріального забезпечення та соціальних послуг за соціальним страхуванням».
  Це потрібно знати:

  5 березня 2021 р.

  Заяву-розрахунок на виплату лікарняних і декретних роботодавці мають подати упродовж 5 робочих днів.

  детально »
  5 березня 2021 р.

  77% нещасних випадків на виробництві стаються в галузі охорони здоров'я.

  детально »
  22 лютого 2021 р.

  Здійснення страхових виплат, зміни в сплаті ЄСВ і подання звітності обговорили на нараді.

  детально »
  19 лютого 2021 р.

  Фонд соціального страхування України в Дніпропетровській області профінансував на 4,3% більше допомог на поховання у 2020 році.

  детально »
  19 лютого 2021 р.

  В управлінні відбулась селекторна нарада з питань медичних та соціальних послуг.

  детально »

  переглуняти усі »