Стаємо на облік до: Фонду соціального захисту інвалідів

Фонд соціального захисту інвалідів інформує:

Відповідно до пунктів 2, 3 Порядку реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 70 від 31.01.2007 року, роботодавці реєструються у відділеннях Фонду за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців. Для реєстрації роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) відділенню Фонду відповідну заяву за формою, що затверджується Мінпраці. Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, разом із заявою, копією довідки подають (надсилають) відомості про такі підрозділи за формою, затвердженою Мінпраці (наказ Мінпраці N 98 від 14.03.2007 р.).

Новостворені роботодавці та підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, що використовують найману працю, в яких кількість працюючих, для яких це місце роботи є основним, збільшилася до восьми і більше осіб, реєструються у відділенні Фонду до 1 лютого року, що настає за роком створення або збільшення кількості працюючих.

Роботодавець, у якого змінилося найменування чи місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові чи місце реєстрації проживання фізичної особи - підприємця, подає заяву і копію довідки протягом десяти робочих днів після державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи чи зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця.

Чи повинне представництво іноземної компанії, зареєстроване без права юридичної особи, зареєструватися у Фонді соціального захисту інвалідів, подавати звіти про зайнятість та працевлаштування інвалідів, виконувати норматив місць для працевлаштування інвалідів?

Згідно з ч. 1 статті 132 Господарського кодексу України відокремлені підрозділи (структурні одиниці) господарських організацій визнаються суб'єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність від імені цих господарських організацій без статусу юридичної особи.

Відокремленими підрозділами (структурними одиницями) є філії, представництва, відділення та інші структурні підрозділи, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законом (частина 2 статті 132 ГКУ).

Згідно частини 1 статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" зазначено, що для підприємств установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця.

Вищезазначений перелік суб'єктів є вичерпним, тому представництва іноземних компаній, які не є юридичними особами, не підпадають під суб'єктний склад статті 19 зазначеного Закону.

Роботодавці реєструються у відділеннях Фонду за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців.

Для реєстрації роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) відділенню Фонду (Дніпропетровському обласному відділенню) відповідну заяву за формою, що затверджується Мінпраці.

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, подають (надсилають) також копію довідки про включення їх до реєстру неприбуткових установ, виданої органом державної податкової служби (далі - довідка).

Новостворені роботодавці та підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, що використовують найману працю, в яких кількість працюючих, для яких це місце роботи є основним, збільшилася до восьми і більше осіб, реєструються у відділенні Фонду до 1 лютого року, що настає за роком створення або збільшення кількості працюючих.

Роботодавець, у якого змінилося найменування чи місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові чи місце реєстрації проживання фізичної особи - підприємця, подає заяву і копію довідки протягом десяти робочих днів після державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи чи зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця.

Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, разом із заявою, подають (надсилають) відомості про такі підрозділи за формою, затвердженою Мінпраці.

Господарські об'єднання, утворені відповідно до статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", разом із заявою і копією довідки подають:

 • копію установчого договору та/або статуту господарського об'єднання;
 • перелік підприємств, що увійшли до складу господарського об'єднання, за формою, затвердженою Мінпраці.

Оригінали документів пред'являються під час подання заяви. У разі надсилання заяви поштою копії документів засвідчуються нотаріально.

Датою реєстрації роботодавця у відділенні Фонду вважається дата подання ним документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, а у разі надсилання їх поштою - дата на поштовому штемпелі.

Реєстрація роботодавців проводиться безоплатно.

Реєстр роботодавців ведеться на електронних носіях інформації, до якого включаються дані їх звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

Відділення Фонду надсилає роботодавцю протягом 10 робочих днів після реєстрації рекомендованим листом повідомлення про його реєстрацію за формою, затвердженою Мінпраці.

Документи, надіслані роботодавцем для проведення реєстрації, зберігаються у відділенні Фонду протягом трьох років після ліквідації або зміни місцезнаходження юридичної особи чи місця реєстрації проживання фізичної особи - підприємця.

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) щороку до 1 березня відділенням Фонду, в яких вони зареєстровані, за формою, затвердженою Мінпраці.

Датою надходження звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів вважається дата подання роботодавцем звіту до відділення Фонду, а у разі надсилання його поштою - дата на поштовому штемпелі.

Інформацію про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) для працевлаштування інвалідів роботодавці подають центру зайнятості за місцем їх реєстрації як платників страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття за формою, затвердженою Мінпраці за погодженням з Держкомстатом.

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, також подають (надсилають) копію довідки органу державної податкової служби про включення їх до реєстру неприбуткових установ. Оригінал довідки пред'являється під час подання звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів. У разі надсилання звіту поштою копія довідки засвідчується нотаріально.

Роботодавець, який має відокремлені підрозділи, подає звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів, підготовлений з урахуванням даних цих підрозділів. У разі зміни їх кількості роботодавець разом із звітом про зайнятість і працевлаштування інвалідів подає відомості про такі підрозділи за формою, затвердженою Мінпраці.

Господарське об'єднання, утворене відповідно до статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", разом із зведеним звітом про зайнятість і працевлаштування інвалідів, підготовленим з урахуванням даних об'єднання та підприємств, що увійшли до його складу (далі - підприємства), подає:

 • окремі звіти об'єднання та підприємств про зайнятість і працевлаштування інвалідів;
 • перелік підприємств за формою, затвердженою Мінпраці;
 • копії договорів, що підтверджують розміщення на підприємстві громадської організації інвалідів, яке входить до складу господарського об'єднання, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг), платіжних доручень за такими договорами, розрахунків витрат на виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг), що підтверджують безпосереднє виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг) підприємством громадської організації інвалідів та включення до цих витрат заробітної плати інвалідів, які працюють на зазначеному підприємстві.

Якщо до складу господарського об'єднання входить підприємство, яке зареєстроване або повинно бути зареєстроване в іншому відділенні Фонду, відділення Фонду, якому господарське об'єднання подає звіт, інформує про це відповідне відділення Фонду.

Звіти роботодавців про зайнятість і працевлаштування інвалідів зберігаються у відділеннях Фонду протягом трьох років.

Підприємства, в тому числі підприємства громадських організацій інвалідів, яким зараховується кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць, можуть входити лише до складу одного господарського об'єднання.

Кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів зараховується до нормативу таких робочих місць за звітний період господарському об'єднанню та підприємствам, що входять до його складу, у разі, коли:

 • кількість працюючих інвалідів на підприємстві громадської організації інвалідів за основним місцем роботи, що перевищує 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, є більша, ніж кількість нестворених робочих місць для працевлаштування інвалідів на інших підприємствах, що входять до складу господарського об'єднання, згідно з установленим нормативом таких робочих місць;
 • підприємства, що входять до складу господарського об'єднання, розмістили на підприємстві громадської організації інвалідів, яке входить до складу об'єднання, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг), що безпосередньо виготовляються зазначеним підприємством;
 • сума річної заробітної плати інвалідів, яка не менша ніж сума адміністративно-господарських санкцій, що повинна бути сплачена підприємством за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, входить у вартість замовлення, розміщеного на підприємстві громадської організації інвалідів.

Рішення щодо зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць за звітний період господарському об'єднанню та підприємствам, що входять до його складу, приймається відділенням Фонду соціального захисту інвалідів протягом 30 календарних днів після подання господарським об'єднанням звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

Зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць у господарському об'єднанні та підприємствах, що входять до його складу, здійснюється відповідно до Інструкції щодо заповнення форми N 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів", затвердженої наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. N 42.

Роботодавці сплачують суму адміністративно-господарських санкцій відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (далі - відділення Фонду) за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, до 15 квітня року, що настає за роком, в якому відбулося порушення нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Обчислення суми адміністративно-господарських санкцій проводиться роботодавцями самостійно згідно з порядком заповнення звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів, затвердженим Мінпраці за погодженням з Держкомстатом.

У разі коли роботодавець не одержує прибутку, сума адміністративно-господарських санкцій сплачується за рахунок інших джерел відповідно до законодавства.

Порушення строків сплати суми адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку за кожний календарний день прострочення.

Сума санкцій та пеня використовуються для:

 1. надання фінансової допомоги на безповоротній основі для здійснення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази (з метою забезпечення соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів):
  • реабілітаційних установ для інвалідів, дітей-інвалідів, навчально-виробничих майстерень (класів, кабінетів) інтернатних установ, відділень реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів управлінь праці та соціального захисту населення, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), санаторних закладів для інвалідів, клініки Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, стаціонарів первинного і складного протезування казенних і державних протезно-ортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики;
  • спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) I - III ступеня, санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) I - III ступеня, навчально-реабілітаційних центрів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, у яких навчаються учні та студенти з числа інвалідів (у тому числі забезпечення професійно-діагностичним, медичним та реабілітаційним обладнанням, тематичною і спеціальною літературою, аудіозаписами з питань професійної орієнтації та реабілітації інвалідів). Перелік зазначених обладнання, літератури та аудіозаписів затверджує Міністерство соціальної політики;
 2. фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів (за поданням Національного комітету спорту інвалідів). Форму розрахунку витрат на зазначені заходи затверджує Міністерство соціальної політики;
 3. надання підприємствам, установам та організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю (далі - роботодавці), цільової позики (на поворотній основі із строком повернення до трьох років) на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів;
 4. фінансування витрат на:
  • професійне навчання (професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку) інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітні та відповідно до законодавства не мають права на отримання допомоги по безробіттю, у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії за направленням державної служби зайнятості;
  • професійне навчання молоді з числа інвалідів після закінчення загальноосвітніх навчальних закладів на спеціалізованих робочих місцях на підприємствах, в організаціях громадських організацій інвалідів за наявності в них ліцензії на надання освітніх послуг, крім випадків, передбачених законодавством;
 5. надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі:
  • інвалідам I і II групи - шляхом передплати одного друкованого періодичного видання на рік на одного інваліда (сім'ю інваліда), засновником (засновниками) якого є всеукраїнська громадська організація інвалідів. Перелік цих друкованих видань визначає Міністерство соціальної політики;
  • бібліотекам, клубам, навчально-інформаційним центрам, редакціям періодичних видань, будинкам звукозапису і друку, які засновані громадськими організаціями інвалідів, реабілітаційному центру УТОС - для придбання спеціального обладнання та адаптованого для інвалідів по зору програмного забезпечення;
  • інвалідам шляхом оплати:
   • протезно-ортопедичним підприємствам вартості технічних засобів реабілітації (протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності);
   • вартості їх навчання та перекваліфікації у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії;
  • підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів для:
   • здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, створення умов для занять фізичною культурою і спортом (за поданням Національного комітету спорту інвалідів);
   • технічного оснащення діючих робочих місць для працевлаштування інвалідів;
   • створення на робочому місці інваліда належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда;
   • технічного переоснащення виробництва з метою створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів;
  • підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, центрам професійної реабілітації інвалідів - для випуску спеціальної літератури та аудіозаписів (у тому числі для професійної підготовки інвалідів) з метою комплектування бібліотек;
  • роботодавцям - для створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів;
 6. надання роботодавцям дотації на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, які зареєстровані у державній службі зайнятості як безробітні;
 7. забезпечення функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

Фінансова допомога на поворотній основі та цільова позика надаються роботодавцям у разі наявності хоча б однієї з таких підстав:

 • виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та отримання у році звернення фінансової допомоги на безповоротній основі;
 • сплати суми санкцій та пені.

Фінансова допомога на безповоротній основі надається роботодавцям, які виконали норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів та у році звернення за допомогою не отримували у відділенні Фонду допомогу на безповоротній основі за аналогічним напрямом використання коштів, а також інвалідам - відповідно до абзаців другого, четвертого - шостого підпункту 5 пункту 2 цього Порядку.

Підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів фінансова допомога на поворотній і безповоротній основі (крім фінансової допомоги на здійснення заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію, яка надається за поданням Національного комітету спорту інвалідів) та цільова позика надаються за наявності рішення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (далі - Комісія).

Фінансова допомога на поворотній основі та цільова позика є безвідсотковими і надаються із строком повернення до трьох років.

Строк повернення фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики обчислюється з дати перерахування коштів на рахунок відділення Фонду соціального захисту інвалідів (далі - відділення Фонду) до повного їх погашення. Строк і Порядок повернення фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики зазначаються у договорі про надання такої допомоги та позики.

У договорі про надання фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики передбачається забезпечення виконання зобов'язань, а також зазначається неможливість односторонньої відмови від виконання зобов'язання або зміни умов договору.

Розмір фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики визначається відділенням Фонду на підставі наданих роботодавцем техніко-економічних обґрунтувань і кошторисів.

Фінансова допомога на поворотній і безповоротній основі та цільова позика не надається у разі наявності хоча б однієї з таких підстав:

 • роботодавець не зареєстрований у відділенні Фонду, за винятком роботодавця, який має чисельність штатних працівників до восьми чоловік;
 • роботодавець має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством, суми санкцій та пені;
 • роботодавець не подав відділенню Фонду звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів протягом останнього року, за винятком роботодавця, у якого чисельність штатних працівників не перевищує восьми осіб;
 • роботодавець зменшив протягом останнього року чисельність (штат) працюючих інвалідів більше ніж на 10 відсотків;
 • роботодавець порушив протягом шести місяців, що передують місяцю розгляду питання стосовно надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики, Закони України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", "Про зайнятість населення", внаслідок чого до нього застосовані санкції;
 • роботодавець, який звернувся за отриманням фінансової допомоги до відділення Фонду на придбання обладнання (устаткування), не має дозволу (ліцензії) на виконання відповідних робіт чи надання послуг;
 • роботодавець не забезпечив належне виконання попереднього договору, укладеного з відділенням Фонду;
 • роботодавець у встановленому порядку визнаний банкрутом чи стосовно нього порушено справу про банкрутство.

Відділення Фонду не надають фінансову допомогу та цільову позику неприбутковим установам та організаціям, крім установ, організацій та закладів, зазначених у пункті 2 цього Порядку.

Мінпраці щороку затверджує кошторис Фонду соціального захисту інвалідів на відповідний рік за його поданням в установленому законодавством порядку.

Роботодавці для отримання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики звертаються до відділення Фонду, в якому вони зареєстровані.

Інваліди (законні представники інвалідів) звертаються:

 • для фінансування витрат на навчання - до відділення Фонду за місцем реєстрації проживання;
 • для передплати друкованих періодичних видань - до відділення Фонду за місцем реєстрації проживання;
 • для забезпечення технічними засобами реабілітації (протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності) - до органів праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації проживання;
 • для отримання послуг з професійного навчання (професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації) з метою подальшого працевлаштування - до державної служби зайнятості за місцем реєстрації проживання.

Кошти фінансової допомоги та цільової позики перераховуються відділеннями Фонду на рахунки роботодавців, відкриті в територіальних органах Державної казначейської служби.

Роботодавці, які отримали фінансову допомогу та цільову позику, витрачають бюджетні кошти згідно з планом, який складається та затверджується відповідно до вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ.

Відділення Фонду для перерахування коштів фінансової допомоги та цільової позики роботодавцям, що не мають статусу бюджетної установи, подають територіальним органам Державної казначейської служби інформацію про включення їх до мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти фінансової допомоги та цільової позики здійснюється відповідно до закону.

Фінансова допомога та цільова позика мають цільове спрямування і використовуються на умовах, визначених відповідним договором.

Роботодавцям забороняється нецільове використання фінансової допомоги та цільової позики.

Нецільовим використанням фінансової допомоги та цільової позики є спрямування коштів на придбання товарів, робіт і послуг, що не передбачені умовами договору про надання фінансової допомоги та цільової позики.

У разі нецільового використання роботодавцями фінансової допомоги та цільової позики або їх частини чи створення робочих місць для працевлаштування інвалідів у меншій кількості, ніж передбачено умовами договору про надання фінансової допомоги та цільової позики, відповідна сума, проіндексована з урахуванням рівня інфляції, підлягає поверненню до державного бюджету на підставі рішення Фонду соціального захисту інвалідів та Комісії (у межах її повноважень).

Роботодавці, які отримали фінансову допомогу та цільову позику, щокварталу після перерахування коштів на рахунки, відкриті роботодавцями в територіальних органах Державного казначейства, звітують перед відділеннями Фонду та Комісією (у межах її повноважень) про їх використання. Строк подання звіту про використання коштів фінансової допомоги та цільової позики визначається умовами відповідного договору і становить не менш як три роки з дати завершення його виконання.

Робочі місця для працевлаштування інвалідів, створені за рахунок коштів наданої відділенням Фонду фінансової допомоги або цільової позики, не можуть бути скорочені протягом трьох років з дати завершення виконання умов договору про надання фінансової допомоги або цільової позики.

Договір про надання фінансової допомоги та цільової позики вважається виконаним після вивчення результатів його виконання та їх позитивного оцінювання відділенням Фонду, яке надало роботодавцеві фінансову допомогу та цільову позику.

Фінансування видатків відділень Фонду здійснюється відповідними територіальними органами Державного казначейства на підставі кошторисів цих відділень, затверджених Фондом соціального захисту інвалідів, у межах загального кошторису відділень Фонду, затвердженого Мінпраці.

У кошторисах передбачаються видатки відділень Фонду на судові витрати, а також на організаційно-технічне забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів, пов'язаної з реєстрацією та веденням обліку роботодавців, здійсненням контролю за надходженням суми санкцій та пені.